Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amennyiben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az NuFit Foods s.r.o. Kft-vel (székhely: Příčná 1892/4, Prága 110 00.; adószám:  14118751; cégjegyzékszám:  14118751) vagy az ChiaShake.cz a.s.-vel (KSH-szám: 27082440, székhelye: székhely: Příčná 1892/4, Prága 110 00, irányítószám: 110 00 , bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, ) mint eladóval (a továbbiakban ChiaShake.hu Kft. és ChiaShake.cz a.s. együtt: ChiaShake; a Vásárló és az ChiaShake a továbbiakban együtt: Felek).

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet, amikor a Vásárló a www.chiashake.hu webáruházból rendel, ilyen esetekben az ChiaShake.cz a.s.-el, mint eladóval kerül üzleti kapcsolatba, mivel a webáruházat ez a cég működteti.

Részletes információ az ChiaShake a www.ChiaShake.hu weboldalon a "Rólunk" szóló fejezetben olvasható.

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az ChiaShakel.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést az ChiaShake. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az ChiaShake honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával, illetve az ott elhelyezett „check box“ kipipálásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az ChiaShaketól történő termékvásárlás során a Vásárló nem jogosult az ChiaShake szerződéses partnerei, illetve az ChiaShake által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a Felek között. 

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja. 

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló e-mailben számlát kap, ami tartalmazza a Felek közötti megállapodás részleteit. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok 

Az ChiaShake kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. Az elektronikus kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra az ChiaShake által. Az ChiaShake további díjat a Vásárló internet/telefon szolgáltatójának nem számít fel; ez azonban nem vonatkozik szállítási díjra
 2. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az ChiaShaketól, vagy amennyiben utánvéttel fizet, a termék átvételével egyidejűleg, 
 3. Ellenkező kikötés hiányában a licenc díja a határozatlan időre szóló licencszerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik. 
 4. Az ChiaShake által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további, törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. A szállítási díjról az ChiaShake a Fogyasztót a megrendelés leadása előtt tájékoztatja. 
 5. A szerződések, illetőleg a számlák az ChiaShake által kezelt elektronikus archívumba mentésre kerülnek, amihez minden ChiaShake felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni. 

III. Megállapodás

 1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az ChiaShake által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszem“ vagy a szerződést köt az ChiaShakeval. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar. A Vásárló – egyes ChiaShake által szervezett akciók ellentétes kikötésének hiányában – szerződést köthet az ChiaShake vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.  

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az ChiaShake befogadta. Az ChiaShake e körben nem vállal felelősséget az elektronikus adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). A Vásárlót az ChiaShake a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

Az ChiaShake a megerősítő e-mailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét és Reklamációs Kódexét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a Felek közös megállapodása vagy törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

A megkötött szerződést az ChiaShake iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik felek számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek, ez alól kivételt képez a hatályos jogszabályok által bíróságok, hatóságok vagy egyéb harmadik felek részére történő kötelező adatszolgáltatás. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.  

 1. Az áruk átadása

Az adásvételi szerződéssel az ChiaShake vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalmon felhasználási jogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat az ChiaShaketól átveszi és annak vételárát kifizeti. 

Az ChiaShake a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, hogy a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal. 

Az ChiaShake a Vásárlót a termék kiszállításáról szerződött partnerein keresztül időben értesíti. Az ChiaShake szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja.

Vállalkozók esetében az ChiaShake teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az ChiaShake a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az ChiaShake teljesítése akkor történik meg, miután a Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. 

Az ChiaShake a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le a Vásárlónak. 

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a szerződésben szerepelt, akkor a ténylegesen leszállított tételek száma alapján jön létre a felek között a szerződés; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a többlettételeket. 

Amennyiben a Felek másképp nem állapodtak meg, úgy az ChiaShake a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az megfelelő védelmet és őrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is. 

 1. Szavatosság

A szavatosság és jótállás feltételeit és körülményeit az ChiaShakeReklamációs Kódexe és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat (számla) helyettesíti (Reklamációs Kódex). 

A termék hibás, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék került kiszállításra. 

A Vásárló a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt akkor emelhet, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra. Ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az ChiaShake részére. A Vásárló később is élhet hibás teljesítési igénnyel, amennyiben a hiba feldezésére később kerül sor és a hibás teljesítés az ChiaShakenak felróható. 

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a termék  birtokába kerül; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló engedélyével más részére / átadási helyre kerül átadásra a Termék, de később a Vásárló megtagadja a termékek átvételét. 

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék teljes vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az ChiaShake szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy az ChiaShake – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

 1. Az ChiaShake szavatosságvállalásai

Az ChiaShake szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Az ChiaShake szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a Felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az ChiaShake vagy a gyártó általi leírásnak.
 2. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 
 3. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) szavatossági igényt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. 

Az egyes további szavatossági és jótállási idők a Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra. 

A Vállalkozókra más szavatossági időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken vagy a www.ChiaShake.hu webáruház felületén kerül meghatározásra. Ilyen megjelölésre példaként kattintson a következő linkre.

A hibás teljesítéssel kapcsolatban szavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, ha a hibát az ChiaShake a termék átvétételét megelőzen jelezte vagy a Vásárló a termék hibájával tisztában volt mielőtt átvette a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. 

Abban az esetben, ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló a termék cseréje helyett ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult. 

A Vásárló a termék hibája esetén jogosult: 

 1. a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrész cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 2. a hiba ChiaShake költségére történő kijavítására;
 3. a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 4. a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg a Vásárló tájékoztatja az ChiaShaket, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak saját költségére vagy az ChiaShake jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható, illetve ha az áttérésre az ChiaShake adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Amennyiben a hibát az ChiaShake nem javítja ki belátható időn belül vagy az ChiaShake akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

Abban az esetben, ha az ChiaShake nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Vásárló ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az ChiaShake nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Vásárlónak. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség.

 1. Továbbértékesítés

Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az ChiaShake-tól vásárolt terméket továbbértékesíti, köteles erről az ChiaShake-t értesíteni. Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ChiaShake továbbra is a Vállalkozónak minősülő Vásárlót tekinti a termék tulajdonosának és minden hibás teljesítésből eredő igény jogosultjának.

 1. Jótállás

8.1. Gyártói jótállások

Amennyiben az egyes termékekre gyártói jótállások irányadók, úgy ezek a jogszabályi alapon nyújtott kötelező jótállás feltételeit nem írják felül. Kérjük tájékozódjon a termékkel kapcsolatos gyártói jótállás feltételeiről a termék csomagolásán.

8.2. Kötelező jótállás

A jelen pontban foglalt szabályok csak Fogyasztók részére irányadók, amennyiben az ChiaShake által üzemeltetett webáruházban itt  elérhető termékkategóriába tartozó terméket vásárolt az ChiaShake-tól.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. 

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Hibás termékek kezelése:

 1. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az ChiaShake a Fogyasztókat köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint. 

Hibás termékek kezelése:

 1.  Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az ChiaShake a Fogyasztókat köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Amennyiben az ChiaShake a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az ChiaShakeköltségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az ChiaShake -nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az ChiaShake adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az ChiaShake köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az ChiaShake fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az ChiaShake az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

IV. Elállás

 

 1. Fogyasztó

A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet( ha a Felek nem rendelkeznek másként):  

 1. adásvételi szerződés esetén a termék átvételének napjától vagy több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén, amennyiben a termékek vagy termék darabok kiszállítása eltérő időpontban történik az utoljára szolgáltatott termék vagy termékdarab átvételének napjától, 
 2. folyamatos teljesítésű szerződés esetén az első szolgáltatás átvételének napjától,

 

Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az ChiaShake részére és címére egy egyértelmű nyilatkozattal együtt (amely lehet a kitöltött űrlap, vagy a minta elállási nyilatkozat, vagy más egyértelmű elállási nyilatkozat, lásd lentebb) visszaküldeni, amiben megjelöli a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát (IBAN formátumban). A számlaszámon túl a számlatulajdonos nevének megadása is szükséges. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást. Az elállási nyilatkozatban az elállás okát nem kötelező megjelölni.

A Fogyasztó akként állhat el legegyszerűbben a szerződéstől, hogy az itt található online űrlapot kitölti és elküldi az ChiaShake részére. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt az ChiaShake írásban késedelem nélkül visszaigazolja.

Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban is elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az ChiaShake címére: (postai cím: ChiaShake.hu Reklamáció Příčná 1892/4, Praha 110 00. vagy email cím: [email protected]). A Fogyasztó jogosult elállási nyilatkozatát az ChiaShake üzletében szóban megtenni, amelyet az ChiaShake rögzít a rendszereiben. A Fogyasztó az elállását jogosult az Elállási Minta használatával megtenni.

A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

 1. A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
 2. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 3. A fogyasztási cikkekre vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az ChiaShake által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az ChiaShake részére. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítást igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Vásárló téríti meg.

Ha a Vásárló a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, az ChiaShake nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.

A Vásárló köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az ChiaShake visszafizeti.  A vételár teljes összege abban az esetben kerül a Fogyasztó részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket az ChiaShake üzletében visszavitte, vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az ChiaShake részére visszaküldte. 

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az ChiaShake és a Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt az ChiaShake részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az ChiaShake részére megfizetésre, úgy az ChiaShake jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

V. A személyes adatok védelme és biztonsága 

Az ChiaShake adatvédelmi szabályzata itt található, mely részletesen szabályozza a személyes adatok védelmét. Ezen rendelkezések minden Vásárlóra nézve kötelezőek.

VI. Munkaórák

Az ChiaShake a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az ChiaShake semmilyen felelősséget nem vállal azon időszakra nézve, amely alatt nem volt elérhető azChiaShake webáruháza.

VII. Árak

A feltüntetett árak a szerződéses ajánlat részét képezik és nem ajánlott árak. Az online webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák), amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, amely díjak a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerülnek). 

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

Az ChiaShake “eredeti árként” a terméknek vagy szolgáltatásnak 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az ChiaShake jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, abban az esetben, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az ChiaShake belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az ChiaShake a Vásárlót tájékoztatja. Ebben az esetben az ChiaShake visszafizeti a Vásárló részére a hibásan feltüntetett és a Vásárló által megfizetett vételárat. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 1. A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 2. A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van; 
 3. A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 4. Az ChiaShake felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az ChiaShakeval az ár ellenőrzése érdekében. 

Az ChiaShake fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az ChiaShake a Vásárlót tájékoztatja. 

Az ChiaShake érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 1. A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 2. A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 3. A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 4. Ha az ChiaShake tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és az ChiaShake a Vásárló ily módon történő szerzését jogcím nélküli szerzésnek tekinti. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az 1 és 2 forintos címletű érmék forgalomból való kivonása miatt szükséges a termékek árának kerekítése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. Törvény alapján. Az ilyen kerekítés következtében a termék véges árában enyhe eltérés fordulhat elő.

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. az ChiaShake által működtetett webáruházon keresztül (e-shop); vagy
 2. e-mailben, amit az info@ChiaShake.huemail címre kell elküldeni (csak Fogyasztók részére áll rendelkezésre).
 3. Az ChiaShake telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a hét minden napján 08:00 órától 20:00 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés.

A Vásárlónak elküldött emailben megtaláható a kiszállítás várható idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók.  A várható kiszállítási idő az ChiaShake becslésén alapul, amely előre nem látható körülmények esetén változhat, melyet a Vásárlók kifejezetten tudomásul vesznek.

A Vásárló a rendeléstől elállhat, amennyiben az ChiaShake arról tájékoztatja, hogy a várható kiszállítási időponthoz képest a rendelt termék később kerül kiszállításra, úgy  a fogyasztó a teljes vételár visszatérítésére jogosult.

IX. Fizetési módok

Az ChiaShake saját döntése alapján állapítja meg a fizetési feltételeket és a vásárlás során a következő Fizetési Módokat kínálhatja fel (azzal, hogy az elektronikus fizetés lehetőségét a vonatkozó jogszabályok alapján mindenkor lehetővé teszi) és egyben részletesen tájékoztatja a Vásárlókat az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó költségekről:

 1. banki átutalás;
 2. online kártyás fizetés (MasterCard, Maestro vagy Visa bankkártyával), a Vásárló által megadott kártyaadatokat a jövőbeli kifizetések miatt a releváns bank automatikusan megjegyzi (ezt az opciót a Vásárló a saját ChiaShake fiókjában a "Személyes Adatok" menüpontban törölheti);
 3. Készpénzes fizetés – utánvét esetén a kiszállítás során

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és az ChiaShake részére jóváírásra, a termék az ChiaShake tulajdonában marad. 

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

Amennyiben a Vásárló az ChiaShake-val kötött szerződéstől eláll, vagy ha a Vásárló bármely más okból visszatérítésre jogosult, az ChiaShake a vételárat a vásárlásnál használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza. A visszatérítéshez szükséges helyes és pontos adatokat a Vásárló köteles az ChiaShake részére megadni, az adatok pontatlanságából eredő károkért az ChiaShake nem vállal semmilyen felelősséget.

Az ChiaShake a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

X. Kiszállítás

 1. Általános szabályok

Az ChiaShake a termékeket független szállítmányozó céggel együttműködve vagy elektronikus úton (digitális tartalom esetében) szállítja ki.

Az ChiaShake nem garantálja a Vásárlók számára valamennyi – elméletben – elérhető szállítási mód igénybevételének lehetőségét. Egyes szállítási módok attól függően kerülnek a Vásárló részére kiajánlásra, hogy milyen távolságra van a kiszállítási cím, illetve milyen szállítási kapacitások állnak az ChiaShake részére rendelkezésre adott pillanatban. Vis maior vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, az ChiaShake nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A szállítás kapcsán felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.ChiaShake.hu webáruházban mindig naprakészen elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, illetve a csehországi munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az ChiaShake részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállított termék hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni e-mailben az [email protected] e-mail címre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az ChiaShake részére a fent megjelölt hivatalos elérhetőségei valamelyikén. Amennyiben a Vásárló ezen bejelentés haladéktalan bejelentését elmulasztja, az ChiaShake fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a felelősségét, amennyiben a sérülés nem a szállítással összefüggésben keletkezett. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági igényekre vonatkozó jogát.

XI. Panaszkezelés, jogérvényesítés

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

Az ChiaShake a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

Panaszügyintézés az ChiaShakenál: Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli az ChiaShake eljárásával kapcsolatban, jogosult panasszal élni az ChiaShake ügyfélszolgálatánál. E-mailen panasz tehető az [email protected] e-mail címen, telefonon a 06-1-701-1111 telefonszámon. Az írásban tett panaszt az ChiaShake annak beérkezését követően 30 napon belül érdemben, írásban megválaszolja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket. Az ChiaShake a panaszos részére az érdemi válaszhoz mellékelve megküldi a panaszról felvett hangfelvételt vagy jegyzőkönyv másolatát is.

Hatósághoz fordulás lehetősége: A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Békéltető testületi eljárás lehetősége: Amennyiben az ChiaShake és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az ChiaShake-val történő egyeztetés során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulni és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az ChiaShake a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban. Az Ön lakóhelye szerint illetékes békéltető testületről tájékozódjon a fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei internetes oldalon.

Bírósághoz fordulás joga: A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

EU-vitarendezési platform: A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Az ChiaShake azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba az ChiaShakeval.  

Jelen ÁSZF 2023. februar 25. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.